Status stowarzyszenia
Zapisz się do stowarzyszenia

Status stowarzyszenia

STATUT  STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I LICEUM W KOŚCIANIE


                                                                   Rozdział I 

                                                       POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

                                                                                    §1.

Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie posiada osobowość prawna..

                                                               §2.

Terenem działalności Stowarzyszenia Absolwentów  Gimnazjum i Liceum w Kościanie jest obszar Rzeczypospo­litej Polskiej, a siedzibą jego władz miasto Kościan

 

                                                                §3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

                                                               §4.

Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu swych członków.

 

                                                                     Rozdział II.

                                                    CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

                                                              §5

Celem Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie jest:

 1. integracja absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie,

     2.  podtrzymywanie tradycji szkolnych, pamięć o profesorach i uczniach, opracowywanie dziejów

          Gimnazjum i Liceum,

     3.  służenie szkole pomocą intelektualną i materialna.

                                                              §6.

Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Kościanie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. zrzeszenie absolwentów i podtrzymywanie wśród nich dawnych więzi;
 2. skupianie absolwentów wokół spraw szkoły i miasta;

     3.  organizowanie spotkań absolwentów;

     4.  inicjowanie i popieranie badań naukowych oraz twórczości dotyczącej Gimnazjum i Liceum     

          w Kościanie;

     5.  publikowanie materiałów dotyczących dziejów i działalności Gimnazjum i Liceum w Kościanie;  

     6.  prowadzenie działalności gospodarczej w ramach zezwoleń wydanych przez właściwe organy.

 

 

                                                                                 Rozdział III.

                                                              CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

                                                            §7.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

l/ zwyczajnych,

2/ wspierających,

3/ honorowych.

                                                                §8.

1.  Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być wszyscy absolwenci Gimnazjum i Liceum  

     Ogólnokształcącego w Kościanie oraz jego nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację i opłacą

     składkę w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

2.   Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna bądź prawna, która popiera działalność

     Stowarzyszenia i opłaca zadeklarowaną przez siebie składkę członkowską...,

3.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Gimnazjum i

     Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie

     większością 2/3 głosów obecnych i uprawnionych do głosowania

 

                                                                 §9.

Członkom zwyczajnym przysługuje:

1.  czynne i bierne prawo wyborcze:

2.   zgłaszanie propozycji i wniosków dotyczących  działalności Stowarzyszenia;

3.   aktywny udział we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia.

                                                                §10.

1.  Członkom wspierającym i honorowym przysługują prawa określone w paragrafie 10 niniejszego

    Statutu, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2.  Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń

     oraz prze­strzegania Statutu i uchwał władz Stowarzszenia.

3.  Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

                                                                 §11.

Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany:

1. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;

2.  przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz;

3.  regularnie opłacać składkę roczną;

4.  propagować idee i cele Stowarzyszenia

                                                                 §12.

1.Utrata członkostwa następuje w razie:

-  dobrowolnego wystąpienia w formie oświadczenia na piśmie;

 -  skreślenia z listy na mocy uchwały Zarządu na skutek zalegania w opłacaniu składki przez      okres

    dłuższy niż 12 miesięcy lub nieprzestrzegania Statutu;

-  śmierci.

2. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, w

    terminie 30 dni od zawiadomienia o skreśleniu.

 

                                                                              Rozdział IV.

                                                                   WŁADZE STOWARZYSZENIA

                                                                §13.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie (zwyczajne i nadzwyczajne),
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

 

                                                                   §14.

1.   Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym bądź jawnym w zależności od uchwały Walnego

      Zebrania.

2.   Kadencja władz trwa 5 lat.

3.   Uchwały władz zapadają zwykłą większością przy obecności co najmniej l /2 ogólnej liczby osób

      uprawnionych do głosowania. W braku wymaganej liczby obecnych - w II terminie - obowiązuje

      zwykła większość  obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa

      lub przewodniczącego.

 

                                                                               Walne Zebranie

                                                                                           §15.

1.  Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

-  ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia:

-  zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

-  udzielanie bądź odmawianie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

-  rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną;

-  zatwierdzanie planu pracy;

-  wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

-  rozwiązanie Stowarzyszenia

-  dokonywanie zmian w Statucie, większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania.

2.   W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział wszyscy członkowie. Zawiadomienie o terminie, miejscu

      i porządku zebrania członkowie winni otrzymać przynajmniej 14 dni przed terminem zebrania.

3.   Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4.   Nadzwyczajne Walne Zebranie  zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej,

      bądź na pisemne żądanie l/10 liczby członków.

 

 

 

 

                                                                                             Zarząd

                                                                      § 16.


1.   Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zebrania i kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia

      w okresie kadencji. W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej.

2.   W skład Zarządu wchodzi od 7 do 11 osób. W szczególnych przypadkach Zarząd rna prawo

      dokoptowania do 3 członków spośród członków Stowarzyszenia.

3.   Do zakresu działania Zarządu należy:

 - wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

-  uchwalanie planów działania i projektów budżetu;

-  reprezentowanie Stowarzyszenia;

-  składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu;

-  kierowanie i zarządzanie sprawami gospodarczymi.

4.  Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

5.  Na pierwszym posiedzeniu w kadencji Zarząd wybiera ze swego grona: prezesa, dwóch wiceprezesów,

     skarbnika i sekretarza.

6.  Reprezentantami Stowarzyszenia na zewnątrz są: prezes i wiceprezesi. Korespondencję w imieniu

     Stow­arzyszenia podpisują prezes, wiceprezesi lub sekretarz.

7.   Decyzje finansowe i zobowiązania majątkowe wymagają podpisów: skarbnika oraz prezesa lub

      któregoś z wiceprezesów.

 

                                                                                   Komisja Rewizyjna

                                                                        §17.

1.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

     W szczególnych przpadkach Komisja ma prawo dokooptowania Jednego członka spośród członków

      Stowarzyszenia. Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeb - nie rzadziej jednak niż raz na 6

      miesięcy.

2.   Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

-  kontrola finansowo-gospodarcza działalności Stowarzyszenia i Zarządu;

-  składanie wniosków i sprawozdań o udzieleniu absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie;

-  prawo brania udziału w zebraniach Zarządu z głosem doradczym;

-  prawo wglądu w dokumentację Stowarzyszenia.

 

 

                                                                                        Rozdział V.

                                                                      FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

                                                                       §18.

Fundusze Stowarzyszenia tworzone są z:

 1. wpisowego;
 2. składek członkowskich ł innych świadczeń członków; wysokość rocznej składki deklaruje indywidualnie członek Stowarzyszenia;
 3. dotacji i subwencji;
 4. darów;
 5. dochodów własnych z działalności gospodarczej i wydawniczej.

 

                                                                                              Rozdział VI.

                                                          ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

                                                                      § 19.

Projekty zmian Statutu uchwala Walne Zebranie (zwyczajne bądź nadzwyczajne) większością 2/3 głosów obecnych i uprawnionych do głosowania.

                                                                      § 20.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku podejmuje Walne Zebranie w sposób określony w $ 16 niniejszego Statutu.

 

 

Kościan, 23 IV 1992


Ostatnie aktualności
Ankieta
Button
Reklama
Tag
stowarzyszenie Kościan LO Liceum Ogólnokształcące Absolwenci Zjazd Szkoła Kolberg